Disclaimer – Privacy Policy

De informatie op deze website (www.yogametevy.be) of die u verkrijgt via deze website en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde. De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, van welke aard dan ook.

Deze site bevat algemene informatie. YOGA MET EVY BVBA zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken.

YOGA MET EVY BVBA kan bijgevolg de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

YOGA MET EVY BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

YOGA MET EVY BVBA kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

YOGA MET EVY BVBA kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

YOGA MET EVY BVBA biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website. Op bepaalde delen van de website kunnen links naar websites van derden worden voorzien. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen.

Deze disclaimer is echter enkel van toepassing op de website waarop hij werd gepubliceerd. YOGA MET EVY BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze sites of voor het veiligheidsniveau ervan. YOGA MET EVY BVBA controleert deze niet en u dient er zich van bewust te zijn dat ze een eigen, afwijkende disclaimer kunnen hebben. Wanneer de consument via de website goederen of diensten bestelt bij derde partijen, zoals het boek ‘Yoga Met Evy’, dan zijn daarop de bepalingen toepasselijk van de website van deze derde partij(en). De informatie, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren YOGA MET EVY BVBA of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van YOGA MET EVY BVBA, mag deze informatie en dit materiaal niet worden verspreid, gereproduceerd, verkocht of overgedragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

Deze website verzamelt uw persoonsgegevens door de registratie van de gegevens die u zelf meedeelt via het invulformulier op deze site. Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door YOGA MET EVY BVBA, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de Belgische privacywetgeving, met het oog op en binnen het kader van het verlenen van diensten voor deze website.

YOGA MET EVY BVBA zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. Voor het toesturen van nieuwsbrieven gebruiken wij uw e-mailadres, naam en voornaam, aanspreektitel en geslacht om u persoonlijk te kunnen aanspreken en om een voor u aangepaste nieuwsbrief te bezorgen. U kunt uw inschrijving op onze nieuwsbrief altijd stopzetten.

U kunt op elke ogenblik uw recht uitoefenen om toegang te hebben tot enige persoonsgegevens met betrekking tot uzelf, deze recht te zetten en, desgevallend deze te verwijderen in naleving van de toepasselijke wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, door het sturen van een verzoekformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar evy@yogametevy.com.

U kunt zich eveneens op elk ogenblik, kosteloos en zonder enige verdere verklaring, uitschrijven van enige directe marketingcampagne. We gebruiken maatregelen overeenkomstig gangbare industriële normen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren bij het opslaan, gebruiken en delen van de informatie die u YOGA MET EVY BVBA geeft, maar geen enkele website is 100% veilig en dus moedigen we u aan om gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, met inbegrip van, bijvoorbeeld, alle gebruiksnamen en paswoorden vertrouwelijk te houden. Deze website gebruikt cookies om de website beter of efficiënter te laten werken, evenals om het gebruiksgemak te verhogen. Zo wordt er een taalcookie gebruikt, die de taalkeuze van de bezoeker onthoudt.

Deze disclaimer is in werking sinds 26 oktober 2016. YOGA MET EVY BVBA behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment, en naar volledig eigen goeddunken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren om kennis te nemen van de recentste versie van deze policy.

YOGA MET EVY BVBA, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen – BTW BE 0872.287.544.